Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

 Procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie:

 

 

 

Procentowy udział gatunkowy:

 

Siedliska przyrodnicze leśne

 

9139 Żyzna buczyna  -  4740,66 ha

9110 Kwaśna buczyna  -    168,80ha

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  -    363,24 ha

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  -      9,71 ha

 

Siedliska przyrodnicze nieleśne

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane   -   23,86    ha

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne  -     0.26 ha

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Dynów,  zgodnie z zarządzeniem nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów z dnia 17.08.2018r. odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Dynów przez dział Finansowo-Księgowy w dni robocze w godz. 7.00-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa prowadzona jest na podstawie wykazu numerów sztuk lub stosów przeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego i podpisanego przez leśniczego lub podleśniczego.

 

  • w Leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, w środy i piątki w godzinach 7.00- 13.00


Wydatek drewna odbywa się w środy i piątki od godz. 7.00 do 15.00.