Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o przetargu - opel astra

Ogłoszenie o przetargu - opel astra

Nadleśnictwo Dynów z siedzibą w Dynowie ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów

na podstawie:

Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (Dz.U. 1994.134.692) - §13.1;

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993.97.443 z późn. zm.);

Pisma z dnia 4 listopada 1999 r. (zn. spr. ZW-019-20/99) dotyczącego zbywania środków trwałych przez jednostki organizacyjne LP;

Ogłasza:

Przetarg nieograniczony pisemny II (zbieranie ofert) na sprzedaż samochodu ciężarowego Opel Astra I Combi 1.48V

Nr inwentarzowy 742/256, nr rejestracyjny RZE 10CL, rok produkcji 2000, przebieg 200358 km, instalacja gazowa, relingi dachowe

Cena wywoławcza brutto - 950,00 zł, wysokość wadium - 95,00 zł;

Wyżej wymieniony samochód  można oglądać w dni robocze od 07:00 do 15:00 do dnia 24 kwietnia 2018 r. na placu  siedziby Nadleśnictwa Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów , osobą kontaktową do udzielania inf. w sprawie ww. samochodu jest Pani Maria Jurasińska tel. 600243359.

Pisemne oferty na zakup sprzętu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na przetarg nieograniczony" w biurze Nadleśnictwa, pokój nr 17 w terminie do dnia 24 kwietnia do godz. 8:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w biurze Nadleśnictwa w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 8:15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:

  • przelewem na rachunek Nadleśnictwa Dynów - BGŻ O/Przemyśl nr 32 2030 0045 1110 0000 0090 8710 - dowodem wpłaty w tym wypadku będzie wyciąg z konta bankowego Nadleśnictwa Dynów na dzień 23 kwietnia 2018 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa.
  • gotówką do kasy Nadleśnictwa - pokój nr 19 w budynku A na I piętrze; do dnia złożenia ofert – 24  kwietnia do godz. 8:00.

Brak wadium spowoduje odrzucenie oferty.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu z przetargu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zwrócone po zapłaceniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli:

  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
  • oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni.

Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. samochodu.

W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny sprzedawcy będzie przysługiwać prawo swobodnego wyboru oferty.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Okres związania oferenta z ofertą ustala się na 30 dni.

Pisemna oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko (nazwę oferenta), adres oferenta, datę sporządzenia oferty, telefon kontaktowy lub adres e-mail, oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie), nie mniejszą niż cena wywoławcza składnika majątkowego z podaniem jego nazwy i nr inwentarzowego.

Do składania ofert można wykorzystać druk oferty – załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia .

Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowania oferty oraz kosztów uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Przedmiot przetargu zostanie wydany po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie nie dłuższym jak 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu.

Materiały do pobrania


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy