Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

  Teren Nadleśnictwa Dynów położony jest w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie". W zasięgu jego działania znalazł się również fragment projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Rzeka San"  
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie" (kod obszaru PLB180001) został zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Zajmuje on obszar o powierzchni 64074,70 ha.
Celem jego wyznaczenia jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz ich siedlisk w nie pogorszonym stanie. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr II do rozporządzenia.
Obszar obejmuje powierzchnię 64074,70 ha, z czego 4917,82 ha stanowią grunty Nadleśnictwa.
Z danych zawartych w Standardowym Formularzu Danych, opracowanym w marcu 2001 r., a zaktualizowanym w kwietniu 2004 r. wynika, że jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E75. Obszar obejmuje fragment najbardziej wysuniętych na zachód pogórzy Karpat Wschodnich – Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. Krajobraz naturalny jest tu dobrze zachowany, posiada charakterystyczny rusztowy układ grzbietów górskich, poprzecinanych równoleżnikowo dolinami Sanu i Wiaru. Sieć hydrograficzna jest mocno rozbudowana. Wzgórza pokrywają lasy liściaste z dominującą buczyną karpacką w najwyższych położeniach, zaś na terenach położonych niżej dominują grądy. W dolinach rzecznych występują lasy łęgowe i olszynki karpackie. Tereny otwarte stanowią pola uprawne i łąki oraz suche ugory, zajęte przez zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Występuje tu co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), a gniazdowanie stwierdzono w odniesieniu do około 112 gatunków ptaków. W okresie lęgowym Obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski, trzmielojad, w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, derkacz, dzięcioł czarny, gąsiorek, muchołówka białoszyja, muchołówka mała.
Gatunki awifauny wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oznaczono w liście gatunków ptaków zasiedlających teren Nadleśnictwa Dynów.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rzeka San". Obszar obejmuje odcinek środkowego Sanu położony pomiędzy Sanokiem a Jarosławiem o powierzchni 1157,40 ha. Jest to wartościowy odcinek dużej podgórskiej rzeki o naturalnych brzegach i słabo przekształconym korycie. Obszar stanowi ważną ostoję wielu gatunków ryb cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia, zasiedloną m.in. przez zdecydowanie największą w kraju populację Gobio kessleri, stanowiącą przypuszczalnie około 80% tego gatunku na obszarze Polski. W części położonej poniżej Przemyśla żyje też liczna populacja Gobio albipinnatus. Występuje tu także liczna i stabilna osiadła populacja Vimba vimba oraz jedna z najliczniejszych w Polsce populacji Alburnoides bipunctatus.