Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg nieograniczony samochód Suzuki

Przetarg nieograniczony samochód Suzuki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Dynów z siedzibą  36-065 Dynów, ul. Jaklów 2

 

na podstawie:

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (Dz.U. 1994.134.692) - § 13.1;

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993.97.443 z późn. zm.);

 

Pisma DGLP z dnia 4 listopada 1999 r. (zn.spr. ZW-019-20/99) dotyczącego zbywania środków trwałych przez jednostki organizacyjne LP;

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony pisemny (zbieranie ofert)  na sprzedaż środka trwałego

- samochód terenowy marki: SUZUKI  Jimny  1.3 Jx - numer inw. 741/395 , numer rejestracyjny     RZE HP64.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Pojemność skokowa silnika 1328 cm3

Moc silnika 63 kW

Rodzaj paliwa benzyna,

Przebieg  około 200 000 km

Rok produkcji :  2009 .

 

Cena wywoławcza brutto – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych).

 

Samochód można oglądać w dni robocze od 07.00 do 15.00 do 02.12.2019 r. na placu przy  biurze Nadleśnictwa Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „ Oferta na zakup samochodu SUZUKI”   należy składać w biurze Nadleśnictwa, pokój nr 17 w terminie do dnia  03.12.2019 r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w biurze Nadleśnictwa  w dniu   03.12. 2019 r. o godz. 11.00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

  •  przelewem na rachunek Nadleśnictwa Dynów – BNP Paribas Bank Polski  nr  32 2030 0045 1110 0000 0090  8710 – dowodem wpłaty w tym wypadku będzie wyciąg z konta bankowego Nadleśnictwa Dynów na dzień 03.12. 2019 r. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym nadleśnictwa.
  •  gotówką do kasy Nadleśnictwa – pokój nr 19 na I piętrze; do dnia złożenia ofert –   03.12. 2019 r. do godz. 9.00.

 

Brak wadium spowoduje odrzucenie oferty.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu z przetargu, a  oferentowi którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowana na poczet ceny.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli:

  • żaden z uczestników  przetargu  nie zaoferuje ceny nabycia równej,   co najmniej  cenie wywoławczej;
  • oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni.

Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte środka wystawionego do przetargu.

 

W przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny sprzedawcy będzie przysługiwać prawo swobodnego wyboru oferty.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

 

Pisemna oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko (nazwę oferenta), adres oferenta, datę sporządzenia oferty, telefon kontaktowy lub adres e-mail, oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie), nie mniejszą od ceny wywoławczej środka trwałego.

 

Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty oraz kosztów uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. Przedmiot przetargu zostanie wydany po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie nie dłuższym jak 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

 

Załączniki:

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Klauzula informacyjna

Materiały do pobrania