Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Dynów,  zgodnie z zarządzeniem nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów z dnia 17.08.2018r. odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Dynów przez dział Finansowo-Księgowy w dni robocze w godz. 7.00-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa prowadzona jest na podstawie wykazu numerów sztuk lub stosów przeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego i podpisanego przez leśniczego lub podleśniczego.

 

  • w Leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, w środy i piątki w godzinach 7.00- 13.00


Wydatek drewna odbywa się w środy i piątki od godz. 7.00 do 15.00.