Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na które składają się: drzewostany odznaczające się wysokim stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z dużym udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata flora i fauna.

   Procentowy udział siedlisk naturalnych w nadleśnictwie jest wysoki i wynosi 62 %, siedlisk zniekształconych jest 38%. Dzięki racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej na terenie Nadleśnictwa nie ma siedlisk zdegradowanych i silnie zdegradowanych.

  Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Dynów są: sosna zajmująca 39% powierzchni, jodła zajmująca 25% powierzchni i buk, który zajmuje 23% powierzchni. Duży udział sosny powodowany jest istnieniem siedlisk porolnych, na których obecnie prowadzona jest przebudowa drzewostanów. Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie wynosi 75 lat. Przeciętna zasobność na 1 ha to 308 m3.

  Gatunki takie jak buk, dąb, jodła najczęściej nie rosną w jednogatunkowych drzewostanach. Drzewostany dwugatunkowe zajmują 33% powierzchni natomiast aż 24% powierzchni lasów w Nadleśnictwie Dynów zajmują drzewostany cztero i więcej gatunkowe.Na  niemal jednej trzeciej powierzchni Nadleśnictwa występuje młode pokolenie  zapewniające ciągłość jego trwania. Składa sie ono głównie z jodły, buka oraz dębu, jaworu, jesionu i in.