Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

W  latach 2007-2016 Nadleśnictwo Dynów planuje wykonać następujące działania hodowlane:

  • odnowienia przy rębniach złożonych- 623,73 ha
  • poprawki i uzupełnienia w istniejących uprawach i młodnikach- 1,11 ha
  • pielęgnacja gleby - 1049,97 ha
  • pielęgnowanie upraw i młodników- 1998,36 ha

Gospodarka szkółkarska prowadzona jest na powierzchni 7,09 ha. Produkuje się w niej główne gatunki lasotwórcze zaspokajające potrzeby Nadleśnictwa (jodła, buk, dąb) oraz gatunki domieszkowe i gatunki przeznaczane do zalesień.

Nasiennictwo i selekcja

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się:

  • 21 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 334 ha.Są to drzewostany sosnowe, modrzewiowe, jodłowe, bukowe, dębowe, jaworowe, brzozowe i olchowe,
  • dwa źródła nasion: jawora i czereśni ptasiej, które stanowią łącznie 53 drzewa,
  • 23 drzewa matecznie w tym 10 buka oraz 13 czereśni ptasiej,
  • bloki upraw pochodnych modrzewia, jodły i buka o łącznej powierzchni 56,24 ha,
  • plantacja nasienna czereśni ptasiej  na powierzchni 5,33 ha.