Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Historia Nadleśnictwa Dynów najprawdopodobniej zaczyna się w Żohatynie - obecnie niewielkiej wsi.

Lasy Nadleśnictwa Dynów przed wojną należały w większości do prywatnych właścicieli, część z nich stanowiła dobra kościelne. W roku 1944, na mocy dekretu PKWN o przejęciu niektórych lasów na własność państwa, utworzono Nadleśnictwo Żohatyn składające się z leśnictw Wybrzeże, Dąbrówka i Dylągowa. Sąsiednie Nadleśnictwo Dydnia tworzyły m.in.leśnictwa Borownica i Wola Wołodzka.  z powodu toczacych sie na tym terenie w latach 1946-1948 walk UPA Nadleśnictwa nie prowadziły gospodarki leśnej.
W roku 1947 oraz 1949 na mocy ustaw i dekretów lasy po ludności przesiedlonej oraz nie będące w faktycznym władaniu właścicieli zostały upaństwowione. W roku 1951 zlikwidowano Nadleśnictwo Dydnia przyłączając leśnictwa Wola Wołodzka i Borownica do Nadleśnictwa Żohatyn i zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Dynów. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła wtedy 6677 ha.
Od  roku 1952 obowiązywał pierwszy, prowizoryczny plan urządzenia lasu. W następnych latach przekazywano Nadleśnictwu kolejne grunty przeznaczone do zalesienia (z dawnych PGR, następnie z Państwowego Funduszu Ziemii etc.)

Obecnie powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi ponad 10,6 tys. ha

Zdjęcia historyczne zamieszczono dzięki uprzejmości Pana Jerzego Tabisza.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Teren monitorowany

Teren monitorowany

Co to oznacza?

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Nadleśnictwo Dynów uprzejmie informuje, iż: Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów, 36-065 Dynów ul. Jaklów 2, z Administratorem danych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej  adres e-mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem: 16 652 12 29. Nadleśnictwo Dynów  powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt iod@comp-net.pl Tereny leśne Nadleśnictwa  Dynów zostały objęte nadzorem monitoringu wizyjnego. Dane osobowe  w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, w związku z ustawą o lasach z dnia z dnia 28 września 1991r. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku, będą przetwarzane w celach: zapewnienia bezpieczeństwa osób i  ochrony mienia, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz dbania o czystość terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Dynów. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz na żądanie innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem są przechowywane na nośniku fizycznym przez okres 30 dni, mogą być przechowywane dłużej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych o okres niezbędny do wykonania kopii, do celów dowodowych, w postępowaniach prowadzonych przez Straż Leśną, Sąd lub Policję nie dłużej niż do uzyskania prawomocnego wyroku. Przetwarzanie danych osobowych w postaci nagrania wizerunku może nastąpić w przypadku znalezienia się osoby w zasięgu działania monitoringu jednakże jest to niezbędne do realizacji wyżej wskazanych prawnie uzasadnionych celów. Każda osoba, której te dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba, której te dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

                                                                                                                      Administrator